Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/themes/thebuilt/functions.php on line 101

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Algemene voorwaarden – Zeilstra Bouw en Onderhoud
06 - 124 129 03   info@zeilstrabouw.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Onderhoudsbedrijf B.J. Zeilstra gevestigd aan De Burd 25, 8621 JX te Heeg
Inschrijfnummer KvK: 01108145
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van Onderhoudsbedrijf Zeilstra, gevestigd te Gaastmeer, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of onderhoud worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Opdrachtnemer bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Opdrachtnemer bindend.
3. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de Opdrachtnemer de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen en / of offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Mondelinge aanbiedingen door de opdrachtnemer zijn niet bindend tenzij deze door hem zijn bevestigd.
3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de opdrachtnemer normale werktijden
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
De Opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
a) de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De Opdrachtgever overlegt hierover met de Opdrachtnemer indien hij dit nodig acht;
b) de Opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
c) de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
d) de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
e) de Opdrachtnemer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
3. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever heeft opgeslagen.
4. De Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe naamaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de Opdrachtnemer uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
6. Indien de Opdrachtgever niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is de Opdrachtnemer gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. De Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de Opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de Opdrachtnemer te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de Opdrachtnemer hierover met de Opdrachtgever in overleg te treden.
4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de Opdrachtnemer is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de Opdrachtnemer aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de Opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de aan de Opdrachtnemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De Opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
5. Alle onkosten die door de Opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeken van de Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
9. De Opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De Opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
12. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
ARTIKEL 7: OPLEVERING
1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop de opdrachtnemer dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijnen op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruikt heeft genomen.
2. Kleine gebreken zullen door de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is de opdrachtnemer slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan de opdrachtnemer valt toe te rekenen.
ARTIKEL 8: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING
1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan de Opdrachtnemer te worden vergoed, als is gebleken dat de schorsing door Opdrachtgever op onredelijke gronden is toegepast
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de Opdrachtnemer.
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat aan de Opdrachtnemer een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de Opdrachtnemer betaalde bouwmaterialen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.
5. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de Opdrachtnemer als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Opdrachtnemer zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK
1.Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van de opdrachtnemer op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
3. Door de opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht
ARTIKEL 10: BETALING
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de Opdrachtgever na daartoe door de Opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK);
D. heeft de Opdrachtnemer het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de Opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de Opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. De Opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de Opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Opdrachtnemer gesloten verzekering.
4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Opdrachtnemer zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
5. De Opdrachtnemer is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de overeenkomst de Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen e.d.), voor zover de Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
6. De Opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
7. a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b) Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de Opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
8. Zo door de Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gelden.
9. In geval de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de Opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
10. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens de Opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de Opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de Opdrachtgever;
b) voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de Opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten, onjuistheden of onvolledigheden in door de Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften e.d.;
c) voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer;
d) voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
11. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar privé artikelen. De Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan privé artikelen welke zijn verzuimt te verplaatsen ten tijden van aangenomen werkzaamheden.
ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De Opdrachtnemer is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen en dergelijke.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de Opdrachtnemer voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde, komt aan de Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.
ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan, ook als de geleverde zaken zich op het terrein van de wederpartij bevinden. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
2. Ingeval de Opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 14: PAND
Tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan, is de Opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen daar dat zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De Opdrachtnemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
ARTIKEL 16: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de Opdrachtnemer krachtens de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de Opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de Opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 17: ANNULERING/ONTBINDING
1. A. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien de Opdrachtnemer daarin toestemt. De Opdrachtgever is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs dan wel – indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd – van de gederfde omzet aan de Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de Opdrachtnemer ter zake.
4. Door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de Opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met een Opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is de Opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Opdrachtgever gevestigd is